Specifikacija čekova

Svi koji rade sa čekovima, znaju kako izgleda tok od uzimanja čekova od kupca, vodjenja računa o datumima njihovih realizacija, do specifikacije za predaju banci, koja se ručno popunjava.

Mi smo u Pantheonu napravili rešenje “Specifikacija čekova” koje pokriva celokupan ovaj proces.
Svrha rešenja je da se proces skrati, pojednostavi, automatizuje i da se eventualne greške izazvane ljudskim faktorom, svedu na minimum.

Onog trenutka kada se u maloprodaji zaprimi ček od kupca, u novokreiranu proceduru, unosi se broj čeka, banka i datum njegove realizacije.
Kasnije, filtriranjem datuma, u svakom trenutku imate uvid u podsetnik, koji su to čekovi koji pristižu na realizaciju.
Umesto da ručno popunjavate specifikaciju za predaju čekova, ona će se, jednim klikom, direktno u Pantheonu kreirati, odštampati se grupno, po bankama i time se zaokružuje procedura predaje čekova banci, s tim što smo na ovaj način dosta pojednostavili i automatizovali celokupan proces.

PROCEDURA ZA UNOS I IZRADU GRUPNE SPECIFIKACIJE ZA PREADAJU BANCI

Kada kupac plaća čekovima (unesemo način plaćanja 4 –ček) potrebno je da se klikne na taster “Rate” kako bi se otvorio prozor za unos detalja o čekovima:

Klikom na taster “Rate”, otvara se novi prozor za unos podataka o čekovima (program sam deli način plaćanja 4 na maksimalni broj rata, a ručno se može izmeniti broj rata I datum dospeća rate čekova).

Upisujemo sledeće podatke:
• Datum – datum dospeća čeka
• Iznos – iznos čeka
• Broj – serijski broj čeka
• Banka – Banka iz koje je ček
• Račun – tekući račun vlasnika čeka

Kada smo popunili informacije o čekovima, opciono možemo koristiti taster “Ispis ug.” Kako bismo napravili specifikaciju o primopredaji čekova. Specifikacija može biti interni document kojim se kasir razdužuje kod šefa prodavnice. Predvidjeno je da se svaka specifikacija može štampati za prodaju, a zbir specifikacija bi trebao biti ukupan Pazar čekova za taj dan.

Pošaljite upit za neki od naših proizvoda

Copyright ABC Projekt