Cenovnik i opšti uslovi

ŠIFRA USLUGE
________________________
NAZIV USLUGE
________________
CENA
____________
USL0010 Usluga Tehničke podrške – daljinski rad 70 €
USL0011 Radni sat na terenu – konsultantski sat 80 €
USL0012 Usluga IT Podrške 45 €
USL0013 Usluga programiranja vertikalnih rešenja 80 €
USL014 Konsultant Dan (6 radnih sati rada na terenu) 450 €
PUT001 Putni troškovi 0,5€/KM

* Datum objavljivanja cenovnika: 13.06.2024.

* Cenovnik stupa na snagu od 01.08.2024 godine

* Obračun se vrši u 15 minutnim intervalima
* Sve cene su bez obračunatog PDV-a

* Potpisivanjem ugovora o podršci dobijate niz pogodnosti:
- Niže cene podrške
- Mogućnost kreiranja hitnih tiketa
- Mogućnost izlaska na teren u periodu od 1. decembra do 31. marta

OPŠTI USLOVI

KORIŠĆENJA USLUGA PODRŠKE ABC PROJEKT D.O.O.

Član 1
PREDMET OPŠTIH USLOVA

1.1. Ovim Opštim uslovima (u daljem tekstu: Opšti uslovi) se bliže uređuju uslovi pružanja i korišćenja usluga podrške od strane ABC PROJEKT DOO Smederevo, Smederevo, ul. Kralja Petra I br. 9, MB: 21305278, PIB: 110141179 (u daljem tekstu: Pružalac podrške) preduzetnicima i pravnim licima koji koriste usluge podrške (u daljem tekstu: Korisnici).

1.2. Opšti uslovi se primenjuju na sve usluge podrške Pružaoca podrške i smatraju se sastavnim delom ugovora zaključenih između Pružaoca podrške i Korsnika.

1.3. U slučaju suprotnosti odredbi ugovora zaključenih između Pružaoca podrške i Korsnika i odredbi Opštih uslova, primenjivaće se odredbe ugovora.

1.4. Svaki uzajamni odnos između Pružaoca usluge i Korisnika koji nije konkretno predviđen Opštim uslovima, biće regulisan u skladu sa važećim zakonima i propisima Republike Srbije.

Član 2
DEFINICIJE POJMOVA

2.1. „Pružalac podrške“ je privredno društvo ABC PROJEKT DOO Smederevo, Smederevo, ul. Kralja Petra I br. 9, MB: 21305278, PIB: 110141179.

2.2. „Korisnik“ je preduzetnik/pravno lice koje koristi Usluge podrške.

2.3. „Ugovor“ je poseban ugovor zaključen između Pružaoca podrške i Korsnika.

2.4. „Datalab“ je privredno društvo DATALAB SR DOO Beograd, Beograd, ul. Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 99b, MB: 20321717, PIB: 105128126, koje je proizvođač računarskog programa Pantheon™.

2.5. „Računarski program Pantheon“ je računarski program Datalab Pantheon™ u bilo kojoj verziji koja je na raspolaganju koji čini grupu datoteka sa programskim kodom u izvornom, prevedenom ili u obliku za upotrebu, odnosno korišćenje, a koji računarski program Korisnik kupuje od Datalab.

2.6. „Standardne funkcionalnosti Računarskog programa Pantheon“ su funkcionalnosti koje dolaze uz Računarski program Pantheon kupljen od Datalab i koje ne zahtevaju nikakvo dodatno programiranje od strane Pružaoca podrške.

2.7. „Implementaciono rešenje“ je izmena ili dopuna određenih delova Računarskog programa Pantheon sa tačno određenim programskim proizvodima koju razvije Pružalac podrške ili treće lice sa namerom da zadovolji tačno određen zahtev jednog ili više Korisnika.

2.8. „Usluge podrške“ su usluge koje Pružalac podrške pruža i Korisnik koristi u skladu sa Opštim
uslovima i Ugovorom i obuhvataju:

– implementaciju Računarskog programa Pantheon,
– podršku u korišćenju i održavanje Računarskog programa Pantheon,
– podrška za postojeće funkcionalnosti Računarskog programa Pantheon,
– implementaciju novih i nekorišćenih funkcionalnosti Računarskog programa Pantheon.

2.9. „Internet stranica Pružaoca podrške“ je https://abcprojekt.rs.

2.10. „Ticket Service“ je internet aplikacija, dostupna na Internet stranici Pružaoca podrške, namenjena korisnicima: http://support.abcprojekt.in.rs i služi podršci, evidentiranju zahteva i prijavi grešaka. Korisnik može da pristupi aplikaciji Ticket Service posle prijave na korisnički server ili putem elektronske pošte, tako što će poslati poruku na: support@abcprojekt.in.rs

2.11. „Ticket Service Protokol“ je protokol o izvršenim Uslugama podrške, a koji sadrži sve relevantne informacije vezane za konkretno pruženu uslugu podrške (vrstu pružene usluge, vreme utrošeno na pružanje usluge, uputstvo za rad, oznaku prihvatanja/odbijanja stavke protokola i druge bitne podatke).

2.12. „Tiket“ je jasno definisan zahtev za radom, odnosno pružanjem Usluga podrške, upućen Pružaocu podrške od strane Korisnika, a koji se unosi u Ticket Service Protokol.

2.13. „Hitni Tiket“ je Tiket koji je označen kao „Hitan“ u Ticket Service Protokolu.

Član 3
USLUGE PODRŠKE

3.1. Pružalac podrške edukuje lica koja su u radnom, odnosno ugovornom odnosu sa Korisnikom u vezi sa korišćenjem Računarskog programa Pantheon.

3.2. Pružalac podrške Korisnika savetuje u pogledu definisanja i rešavanja poslovnih problema sa kojima se Korisnik susreće prilikom korišćenja Računarskog programa Pantheon.

3.3. Pružalac podrške Korisnika savetuje u pogledu zahtevanih konfiguracija i mogućnosti tehničke
opreme, potrebne za delovanje Računarskog programa Pantheon.

3.4. Pružalac podrške obaveštava Korisnika o izmenama, poboljšanjima i/ili greškama u Računarskom
programu Pantheon.

3.5. Pružalac podrške podešava i prilagođava Računarski program Pantheon s obzirom na potrebe Korisnika u okviru Standardnih funkcionalnosti Računarskog programa Pantheon.

3.6. Pružalac podrške može, na definisani zahtev Korisnika, da razvije Implementaciono rešenje za Korisnika.

3.7. Pružalac podrške može, na definisani zahtev Korisnika, da za Korisnika razvija dodatna vertikalna
rešenja, listinge, analize ili maske za unos u Računarski program Pantheon.

3.8. Sva dodatna vertikalna rešenja, koja je Pružalac podrške razvio Korisniku za korišćenje, su intelektualna svojina Pružaoca podrške i Pružalac podrške nije dužan da krajnjem Korisniku preda izvorni kod, osim ako Ugovorom nije drugačije definisano.

3.9. Ukoliko Pružalac podrške nije u mogućnost da izvrši prilagođavanje Računarskog programa Pantheon zato što Datalab nije razvio određenu funkcionalnost, rokovi koje je Pružalac podrške dao Korisniku se pomeraju do momenta potpunog razvitka funckionalnosti koja sprečava prilagođavanje.

Član 4
OSTALE USLUGE

4.1. Pored Usluga podrške, Korisnik može da poruči i druge usluge koje pruža Pružalac podrške a koje su navedene na Internet stranici Pružaoca podrške.

4.2. U tom slučaju se i za te usluge smisaono primjenjuju odredbe Opštih uslova.

Član 5
NADZOR I KOORDINACIJA PRUŽANJA USLUGA PODRŠKE

5.1. Pružalac podrške pruža Usluge podrške na sledeće načine:

a) izlaskom na teren;
b) u prostorijama Pružaoca podrške;
c) telefonski;
d) dalјinskim pristupom (teamviewer, remote desktop i sl.).

5.2. Usluge podrške mogu da poruče samo:

a) zakonski zastupnici Korisnika;
b) preduzetnik-Korisnik;
c) ovlašćena lica koja zakonski zastupnik Korisnika, odnosno preduzetnik-Korisnik navede (i) u Pristupnici uz Ugovor ili (ii) na Tiket Service, (u daljem tekstu lica pod a), b) i c) biće ubuduće označavana sa jednim generičkim pojmom: Ovlašćena lica Korisnika).

5.3. Zahtevi od strane Korisnika se prijavljuju na sledeće načine:

a) unosom opisa zahteva od strane Korisnika u aplikaciju Tiket Service;
b) slanjem opisa zahteva od strane Korisnika putem elektronske pošte (e-mail) na adresu:
support@abcprojekt.in.rs u telu poruke.

5.4. Pružalac podrške i Korisnik su u obavezi da vode Ticket Service Protokol.

5.5. Pružalac podrške je u obavezi da Ticket Service Protokol vodi na način koji Korisniku omogućava jasno praćenje izvršenih Usluga podrške, na način da Korisniku budu jasno prezentovana implementirana rešenja kao i uputstva za ubuduće ukoliko su ista neophodna.

5.6. Pružalac podrške i Korisnik imaju pravo na uvid u Ticket Service Protokol u bilo kom trenutku.

5.7. Korisnik može izvršiti uvid u Ticket Service Protokol samo preko Ovlašenih lica Korisnika.

5.8. Vođenje Ticket Service Protokola od strane Pružaoca podrške se smatra pružanjem Usluga
podrške u smislu Opštih uslova poslovanja.

5.9. Stavke unete u Ticket Service Protokol smatraju se prihvaćenima ako Korisnik, u roku od 72 sata od momenta zatvaranja zahteva, pismenim putem ne uloži reklamaciju na e-mail: support@abcprojekt.in.rs.

5.10. Pravo na prihvatanje ili odbijanje unetih stavki u Ticket Service Protokolu imaju samo
Ovlašćena lica Korisnika.

5.11. Vreme odziva je vreme u kome Pružalac podrške na zahtev Korisnika pristupa rešavanju zahteva, ali ne i vreme rešavanja zahteva. Vreme odziva zavisi od trenutnog obima posla Pružaoca usluge, plana rada Pružaoca usluge, kao i postojanja drugih ranijih zahteva od strane Korisnika a koji još nisu uzeti u rešavanje ili čije je rešavanje u toku i isto iznosi najviše 7 dana od dana prijema zahteva upućenog od strane Korisnika. Ukoliko Pružalac uluge ne odgovori na zahtev Korisnika u roku od 7 dana od dana prijema zahteva, smatraće se da je Pružalac usluge odbio da rešava po tom zahtevu.

5.12. Vreme rešavanja zahteva je vreme u kome Pružalac usluge aktivno radi na rešavanju
konkretnog zahteva.

5.13. Vreme odziva za Hitni Tiket je u roku od sat vremena od trenutka kreiranja Hitnog Tiketa i rad će trajati do momenta završetka Hitnog Tiketa. Ukoliko Pružalac podrške ne može pristupiti rešavanju Hitnog Tiketa u datom roku, isti gubi status Hitnog Tiketa i za vreme odziva će se primenjivati odredbe stava 11 ovog člana.

5.14. Pružalac podrške zadržava pravo da ceni u svakom konkretnom slučaju da li Hitni Tiket zaista ima status hitnog, te ukoliko utvrdi da nema, isti gubi status Hitnog Tiketa i za vreme odziva će se primenjivati odredbe stava 11 ovog člana.

5.15. Usluge podrške koje se obavljaju telefonskim putem odmah po prijemu poziva od strane
Korisnika, a nisu protokolisane kao Tiket, tretiraju se kao Hitni Tiket.

Član 6
CENE USLUGA PODRŠKE

6.1. Cene Usluga podrške određene su na osnovu satne, odnosno intervalne stavke koja je objavljena na Internet stranici Pružaoca podrške, a prema Cenovniku koji je javno dostupan na Internet stranici Pružaoca podrške.

6.2. Satna, odnosno intervalna stavka bliže je određena u članu 7 Opštih uslova.

6.3. Eventualni putni troškovi, troškovi smeštaja i ishrane prilikom pružanje Usluga podrške izlaskom
na teren se obračunavaju posebno, a na način bliže određen u članu 7 Opštih uslova.

6.4. Ukoliko Korisnik nema potpisan Ugovor kojim se definišu cene Usluga podrške, primenjuju se cene iz Cenovnika koji je javno dostupan na Internet stranici Pružaoca podrške.

6.5. Zaključenjem Ugovora, Korisnik potvrđuje da je upoznat i u celosti saglasan sa Cenovnikom Pružaoca podrške koji je javno dostupan na Interent stranici Pružaoca podrške. Korisnici koji nemaju potpisan Ugovor, momentom slanja zahteva Pružaocu podrške, potvrđuju da su upoznati i u celosti saglasni sa Cenovnikom Pružaoca podrške koji je javno dostupan na Interent stranici Pružaoca podrške.

6.6. Pružalac podrške zadržava pravo da promeni cene Usluga podrške.

6.7. Pružalac podrške će obavestiti Korisnika najmanje 15 dana unapred putem e-mail-a o nameri jednostrane izmene cena, kao i pravu Korisnika na raskid Ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen. Po isteku roku od 8 dana od dana objavljivanja Cenovnika na Internet stranici Pružaoca podrške, smatraće se da su svi Korinisci obavešteni o izmeni Cenovnika, te da po isteku navedenog roka novi Cenovnik stupa na snagu.

6.8. Korisnik ima pravo da po prijemu pomenutog obaveštenja raskine Ugovor, ako se najavljenim jednostranim promenama bitno menjaju uslovi po kojima je ugovorni odnos zasnovan, na način koji nije na korist Korisnika. Ovo pravo Korisnik može iskoristiti u roku od 5 dana od prijema obaveštenja, uz poštovanje otkaznog roka, odnosno ukoliko Korisnik ne raskine Ugovor u navedenom roku smatraće da je saglasan sa izmenom cena.

6.9. Ukoliko cene budu korigovane zbog promene poreske stope, promene vrednosti dinara, promene cene naftnih derivata ili rasta potrošačkih cena, takva promena cena se neće smatrati bitnom promenom ugovorenih uslovi na način koji nije u korist Korisnika.

Član 7
OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE CENE USLUGA PODRŠKE

7.1. Usluge podrške koje pruža Pružalac podrške, obračunavaju se u 15 (petnaest)-minutnim intervalima, pri čemu se broji svaki započeti interval.

7.2. Jedan sat (1h) Usluga podrške u redovno radno vreme Pružaoca podrške ((i) od 08:00h do 16:00h od ponedeljka do petka (ii) od 09:00h do 14:00h u subotu) broji se kao jedan sat (1h) Usluga podrške.

7.3. Jedan sat (1h) Usluga podrške van redovnog radnog vremena Pružaoca podrške ((i) od 06:00h do 08:00h od ponedeljka do petka (ii) od 16:00h do 22:00h od ponedeljka do petka) broji se kao jedan sat (1h) i 30 minuta Usluga podrške.

7.4. Jedan sat (1h) Usluga podrške u noćno vreme ((i) od 22:00h do 06:00h od ponedeljka do subote) i neradnim danima ((i) od 06:00h do 09:00h u subotu (ii) od 14:00h do 06:00 od subote do ponedeljka) broji se kao dva sata (2h) Usluga podrške.

7.5. Za pružanje Usluga podrške:

– izvan redovnog radnog vremena Pružaoca podrške ((i) od 06:00h do 08:00h od ponedeljka do petka (ii) od 16:00h do 22:00h od ponedeljka do petka);
– u noćno vreme ((i) od 22:00h do 06:00h od ponedeljka do subote) i neradnim danima ((i) od 06:00h do 09:00h u subotu (ii) od 14:00h do 06:00 od subote do ponedeljka),

neophodno je da postoji poseban sporazum o takvom Pružanju podrške koji se zaključuje unapred. Sporazum u suštini mora da sadrži konkretan zahtev Korisnika i nedvosmileno prihvatanje istog od strane Pružaoca podrške, sa svim drugim bitnim elementima oko kojih se postigne saglasnost.

7.6. Jedan sat (1h) Usluga podrške Hitnog Tiketa broji se kao dva sata (2h) Usluga podrška.

7.7. Usluge podrške koje se pružaju daljinskim pristupom počinju da se obračunavaju onog momenta
kada se ostvari daljinska konekcija .

7.8. Daljinska konekcija je ostvarena onda kada Pružalac usluge putem „Teamviewer“, „Remote desktop“ i drugih sličnih programa, ostvari konekciju sa softverom Korisnika.

7.9. Kada Pružalac podrške pruža Usluge podrške izlaskom na teren, odnosno na lokaciji Korisnika,
ima pravo na naknadu putnih troškova i vremena provedenog na putu.

7.10. Na teritoriji Grada Beograda, izlazak na teren mora biti u minimalnom trajanju od dva sata (2h).

7.11. Ukoliko pružanje Usluga podrške izlaskom na teren iznosi manje od četiri sata (4h), Pružalac usluge posebno tarifira troskove prevoza za lokacije udaljene više od 50km van teritorije Grada Beograda u iznosu od 0,5 EUR za svaki pređeni kilometar sopstvenim vozilom u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan fakturisanja. U slučaju prevoza vozilom Korisnika, ne tarifiraju se troškovi prevoza.

7.12. Ukoliko pružanje Usluga podrške izlaskom na teren iznosi manje od šest sati (6h), Pružalac usluge posebno tarifira troskove prevoza za lokacije udaljene više od 150km van teritorije Grada Beograda u iznosu od 0,5 EUR za svaki pređeni kilometar sopstvenim vozilom u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan fakturisanja. U slučaju prevoza vozilom Korisnika, ne tarifiraju se troškovi prevoza.

7.13. Pružalac usluge posebno tarifira troškove smeštaja i ishrane prilikom pružanje Usluga podrške izlaskom na teren van teritorije Grada Beograda u trajanju dužem od 1 (jednog) radnog dana. U slučaju da smeštaj i ishranu obezbedi Korisnik, ne vrši se tarifiranje navedenih troškova.

7.14. Pružalac podrške prilikom pružanje Usluga podrške izlaskom na teren van teritorije Grada Beograda ima pravo da koristi, o trošku Korisnika, usluge smeštaja i ishrane u hotelu sa 3 zvezdice ili hotelu sa 4 zvezdice, odnosno da koristi usluge ishrane na drugom mestu ali uzimajući u obzir prosečne cene ishrane u hotelu sa 3 zvezdice.

7.15. Ukoliko Pružalac podrške sa Korisnikom nema potpisan Ugovor, fakturisanje se vrši nakon izvršene usluge, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja. Rok plaćanja računa je 7 dana od dana izdavanja računa.

7.16. Ukoliko Pružalac podrške sa Korisnikom ima potpisan Ugovor, fakturisanje se vrši poslednjeg radnog dana u mesecu za koji se fakturiše, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja. Rok za plaćanje je 7 dana od dana izdavanja računa.

7.17. Račun može biti dostavljen Korisniku na sledeće načine:

– putem e-računa;
– na adresu sedišta Korisnika.

7.18. Reklamaciju na dobijeni račun, Korisnik moze uputiti na e-mail: office@abcprojekt.in.rs u roku od 7 dana od dana izdavanja računa. Ukoliko u navedenom roku Korisnik ne uputi reklamaciju na dobijeni račun, naknadne reklamacije neče biti uvažene.

7.19. U slučaju kašnjenja u plaćanju dospele obaveze:

– Pružalac podrške ima pravo na zaračunavanje zakonske zatezne kamate;
– Pružalac podrške može da privremeno obustavi pružanje Usluga podrške;
– Pružalac podrške može da raskine Ugovor i trajno obustavi pružanje Usluga podrške.

Član 8
OPŠTE OBAVEZE KORISNIKA U VEZI SA USLUGAMA PODRŠKE

8.1. Korisnik je dužan da Pružaocu podrške prilikom pružanja Usluga podrške u skladu sa mogućnostima pruži pomoć, da prati uputstva Pružaoca podrške, pruža potrebne podatke i obavlja zadatke u dogovorenim rokovima.

8.2. Korisnik je dužan da na lokaciji Korisnika obezbedi, a u cilju omogućavanja pružanja Usluga podrške, odgovarajuće radno mesto, što podrazumeva:

a) računarsku radnu stanicu dovoljnog kapaciteta,
b) stalan pristup internetu ,
c) i potrebna ovlašćenja za rad u informacionom sistemu Korisnika.

8.3. Korisnik je dužan da Pružaocu podrške dostavi adrese elektronske pošte Ovlašćenih lica Korisnika.

8.4. Korisnik je dužan da vodi računa o svojim podacima kao dobar domaćin i dužan je da obezbedi
njihovu tačnost i ažurnost.

8.5. Korisnik je u obavezi da za izradi sigurnosne kopije podataka i drugih potrebnih komponenti informacionog sistema prema uputstvima ili uz dogovor sa Pružaocem usluge. Korisnik je dužan da na odgovarajući način čuva sigurnosne kopije i da održava broj od bar tri sigurnosne kopije koje pokrivaju bar jedan mesec istorije. Osim tekućih sigurnosnih kopija, Korisnik je dužan da čuva i sigurnosnu kopiju svakog obračunskog perioda sa stanjima na otvaranju i zatvaranju.

8.6. Korisnik je dužan da blagovremeno reaguje na promene u svom poslovnom procesu ili širim okvirima poslovanja, a koji mogu imati uticaja na pružanje Usluga podrške od strane Pružaoca podrške i da o njima obavesti Pružaoca podrške bez odlaganja, a najkasnije u roku od 7 dana pre nego što do tih promena dođe.

8.7. Korisnik je dužan da reaguje na obaveštenja Pružaoca podrške, kao i na sva druga obaveštenja koja utiču na funkcionalnost Računarskog programa Pantheon i/ili pružanje Usluga podrške.

8.8. U slučaju da Korisnik u toku razvoja ili implementacije odustane od naručenog rešenja, Pružalac podrške zadržava pravo da fakturiše sve izvršene usluge do momenta odustajanja.

8.9. Smatraće se da je Korisnik odustao od naručenog rečenja i ukoliko duže od 60 dana (bez prekida) od dana započinjanja razvoja ili implementacije naručenog rešenja od strane Pružaoca podrške, ne postoji interakcija Korisnika u vezi sa naručenim rešenjem. Naročito će se smatrati da ne postoji interakcija od strane Korisnika u vezi sa naručenim rešenjem ukoliko Korisnik, nakon definisanog zahteva, odnosno pitanja Pružaoca usluge upućenog u vezi sa naručenim rešenjem, ne odgovara na taj zahtev, odnosno pitanje Pružaoca usluge.

8.10. Kao momenat odustanka uzima se prvi radni dan po isteku roka iz prethodnog stava i
Pružalac podrške zadržava pravo da fakturiše sve izvršene usluge do momenta odustajanja.

8.11. Korisnik je u obavezi da blagovremeno obavesti Pružaoca podrške o svim problemima i smetnjama sa kojima se susreo prilikom korišćenja Računarskog programa Pantheon, a najkasnije u roku od 72h od momenta kada je konkretni problem nastao, odnosno smetnja se pojavila.

Član 9
OSTALE OBAVEZE PRUŽAOCA PODRŠKE U VEZI SA USLUGAMA PODRŠKE

9.1. Pružalac podrške na zahtev Korisnika može proveriti tačnost i ažurnost podataka u Računarskom programu Pantheon kod Korisnika i da predlaže i upozorava na potrebne aktivnosti koje bi to trebale da obezbede.

9.2. Pružalac podrške će se tokom pružanja Usluga podrške pobrinuti za sve potrebne mere za
bezbednost podataka tokom pružanja Usluga podrške.

9.3. Pružalac podrške je dužan da Ovlašćena lica Korisnika, putem elektronske pošte obaveštava o izmenama, poboljšanjima i greškama u Računarskom programu Pantheon.

9.4. Kada su u Ugovoru određeni rokovi u kojima Pružalac podrške mora da se odazove, odnosno da obavi ili počne da obavlja određenu uslugu, Pružalac podrške zadržava pravo na duže rokove u slučaju (i) okolnosti koje ne proizilaze iz sfere Pružaoca podrške, (ii) u slučaju ako Korisnik ne obezbedi odgovarajuće uslove za rad ili (iii) u slučaju ako Korisnik nije završio svoje zadatke, kao što oni proizilaze iz Opštih uslova.

Član 10
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

10.1. Pružalac podrške odgovara isključivo za stvarnu štetu koju je pretrpeo i dokazao Korisnik, a koja je posledica namere ili grube nepažnje Pružaoca podrške, osim ako je imperativnim propisima predviđena drugačija odgovornost.

10.2. Isključuje se odgovornost Pružaoca podrške za pretrpljenu štetu u slučaju da je do štete došlo:

– usled više sile ili razloga čije se dejstvo nije moglo predvideti, izbeći ili otkloniti;
– radnjom Korisnika ili trećeg lica, koju Pružalac usluge nije mogao predvideti i čije posledice nije mogao izbeći ili otkloniti, a naročito zbog toga što se Korisnik nije pridržavao uputstava Pružaoca podrške, važećih propisa, Opštih uslova, Ugovora i drugih akata Pružaoca podrške koji obavezuju Korisnika, kao i zbog korišćenja neadekvatne opreme, nepravilne instalacije, konfigurisanja ili rada opreme i/ili uređaja na lokaciji Korisnika;
– usled smetnji u funkcionisanju linija, mreža, resursa ili kapaciteta drugih operatora preko kojih se pruža ili od kojih zavisi funkcionisanje Usluga podrške;
– usled toga što Pružalac podrške nije u mogućnost da izvrši prilagođavanje Računarskog programa Pantheon zato što Datalab nije razvio određenu funkcionalnost;
– ukoliko Korisnik nije obavestio Pružaoca podrške da je prilikom korišćenja Računarskog programa Pantheon nastao konkretni problem, odnosno pojavila se smetnja i to u roku od 72h od momenta nastanka problema, odnosno pojave smetnje, usled čega Pružalac nije mogao blagovremeno da reaguje i pristupi rešavanju istih;
– ukoliko Korisnik nije blagovremeno reagovao na promene u svom poslovnom procesu ili širim okvirima poslovanja, a koji su imali uticaja na pružanje Usluga podrške od strane Pružaoca podrške i o njima nije obavestio Pružaoca podrške bez odlaganja, a najkasnije u roku od 7 dana pre nego što je do tih promena došlo.

Član 11
ZAVRŠNE ODREDBE

11.1. Pružalac podrške i Klijent moraju osigurati poverljivost podataka, koji su predmet međusobne saradnje, od trećih neovlašćenih osoba. Strane se obavezuju da će se prema podacima koje dobiju na osnovu međusobne saradnje, ponašati sa krajnjom diskrecijom. U poverljive podatke spadaju podaci o poslovanju Klijenta, koji nisu javno dostupni i do kojih je Pružalac podrške došao prilikom pružanja usluga. U podatke o poslovanju Klijenta se ubrajaju naročito finansijski podaci, projekti, imena poslovnih partnera, stranaka, radnika i dobavljača, poslovni procesi, poslovni planovi i dugoročne poslovne strategije itd. Kao razotkrivanje poverljivih podataka trećim osobama se računa svaka reprodukcija podataka, u usmenom ili pismenom obliku, u celini ili delimično, ili njegova distribucija trećim osobama, u celosti ili delimično, kao i svaki drugi oblik prenosa podataka, koji su predmet međusobne saradnje. Klijent može da otkrije poverljive podatke samo svojim odgovornim kolegama.

11.2. Ponuđač i korisnik se obavezuju da će još 3 godine po isteku važenja licencnog ugovora čuvati poslovne tajne, kao što su određene u Zakonu o privrednim društvima, i druge poverljive informacije sa kojima su se upoznali u vreme važenja potpisanih ugovora i opštih uslova usluga Podrške.

11.3. U slučaju da se utvrdi da pojedina odredba Opštih uslova nije važeća ili se utvrdi ništavost
iste, to neće uticati na punovažnost ostalih odredbi Opštih uslova koje u celini ostaju na snazi.

11.4. Pružalac podrške i Korisnik će pokušati da reše sporazumno svaki spor koji nastane u pogledu tumačenja, primene ili sprovođenja Opštih uslova, a ako spor ne uspeju da reše mirno u tom slučaju će za rešavanje spora biti nadležan Privredni sud u Beogradu.

11.5. Opšti uslovi su objavljeni na Internet stranici Pružaoca podrške i stupaju na snagu 22.11.2021. godine.

11.6. Opšti uslovi se primenjuju kako na Korisnike koji su zasnovali ugovorni odnos sa Pružaocem podrške pre dana stupanja na snagu Opštih uslova, tako i na Korisnike koji su zasnovali ugovorni odnos sa Pružaocem podrške nakon stupanja na snagu Opštih uslova.

11.7. Stupanjem na snagu ovih Opštih uslova prestaju da važe prethodno važeći.

11.8. Sve izmene i dopune Opštih uslova biće objavljene na Internet stranici Pružaoca podrške. Pružalac podrške će najmanje 30 dana pre dana stupanja na snagu izmena i dopuna, putem objavljivanja na Internet stranici Pružaoca podrške i na drugi pogodan način obavestiti Korisnika o nameri jednostrane izmene i dopuna Opštih uslova.

11.9. Smatraće se da je Korisnik saglasan sa izmenjenim Opštim uslovima, ukoliko nastavi korišćenje usluga nakon stupanja na snagu najavljenih izmena.

U Smederevu,
22.11.2021. godine

Copyright ABC Projekt